Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KoszulkiFilmowe.pl”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://koszulkifilmowe.pl, zwanego dalej "Sklepem Internetowym".

 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Koszulki Filmowe prowadzonego przez Karola Krasuskiego w ramach Programu AIP, zwaną dalej "Administratorem".

 3. Adres Sklepu Internetowego i dane kontaktowe: adres internetowy – https://koszulkifilmowe.pl e-mail – napisz@koszulkifilmowe.pl, telefon 796621265 .adres korespondencyjny – ul. Jana Pawał 7A, 08-106 Zbuczyn,

 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu Internetowego powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 5. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Sklepu Internetowego, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Sklepu Internetowego.

§ 2

Rodzaj i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczone są na odległość za pomocą sieci Internet usługi sprzedaży w postaci ubrań, kubkków, gadżetów.

§ 3

Wymagania techniczne korzystania z Sklepu Internetowego

 1. Aby korzystać z Sklepu Internetowego Klient musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką www.

 2. Sklep Interetowy posiada systemu rejestracji i logowania użytkowników.

 3. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Internetowego stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

   1. aktywne łącze internetowe,

   2. co najmniej 1 Mb/s

   3. System operacyjny co najmniej Windows 7

   4. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

 4. Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 5. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich Użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

 2. Czas korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest z góry ograniczony, jak również Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Sklepu przez określony, minimalny okres.

 3. Usługi udostępniane w Sklepie Internetowym mogą mieć charakter nieodpłatny i odpłatny.

 4. Przeglądanie ogólnodostępnym treści Sklepu jest nieodpłatne.

 5. Informacje podane na stronie Sklepu, w tym informacje o zakresie świadczonych usług, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Przed dokonaniem potwierdzenia skorzystania z usługi, Klientowi przedstawione zostaną następujące informacje:

 1. dokładny opisu usługi i czas jej realizacji;

 2. łączną cenę zamówionych usługi wraz z podatkami,

 3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty

 1. Skorzystanie z usługi świadczonej za pośrednictwem Sklepu nie wymaga rejestracji.

 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu pod linkiem –„ zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

  1. imię i nazwisko;

  2. adres email;

  3. adres dostawy

  4. dokładny opis zamówionego towaru.

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu Internetowego oraz informacjami wskazanymi w ust. 6, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

 2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta oraz zaksięgowaniu na rachunku bankowym wynagrodzenia określonego za daną usługę.

 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.§ 5

Forma płatności za usługę

 1. Płatność dokonywana jest za pomocą:

  a) Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.:

  karty płatniczy:
 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

b)szybkich przelewów DotPay

c) przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy

d) za pobraniem podczas odbioru przesyłki

e) gotówką w siedzibie firmy

 1. Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 6

Realizacja usługi (czas realizacji usługi)

 1. Odpowiedź na zapytanie klienta o realizacje zamówienia dokonywana jest w przeciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za usługę,

 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

 3. O wysyłaniu odpowiedzi o realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na podany przez niego adres e-mail projekt@koszulkifilmowe.pl .

 4. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

 1. Imię i nazwisko/firmę,

 2. Adres zamieszkania/siedziby,

 3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

 4. Numer zamówienia,

 5. Adres korespondencyjny

 1. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 2. Inne informacje dotyczące działania Sklepu Interrnetowego, a także zawierające informację handlową o nowych usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

   1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Sklepie Internetowym Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Sklepie

   2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

   3. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.

   4. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Karolowi Krasuskiemu, dane kontaktowe: napisz@koszulkifilmowe.pl

   5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

   6. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: napisz@koszulkifilmowe.pl . W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

   7. Administrator informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

   8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep Internetowy drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy;

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia ;

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

§8

 Ochrona danych osobowych

Do postanowień niniejszego artykułu mają zastosowanie pojęcia i ich interpretacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. („Ustawa”). Informujemy, że Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia nam świadczenia usług jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@business.link.

Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszej Umowy. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (np. firmy pomagające nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

 


§ 9

 

Reklamacje i zwroty

 1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetpowego uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: napisz@koszulkifilmowe.pl

 2. Sklep Internetowy bezzwłocznie, w miarę możliwości technicznych ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail, z jakiego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

 4. Sklep Internetowy nie jest podmiotem odpowiedzialnym w zakresie jakichkolwiek reklamacji i roszczeń Użytkowników dotyczących kwestii innych niż dotyczące funkcjonowania Sklepu.

  W tym różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 5.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie wysłane na podany adres email Sklepu w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 7. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.§ 10

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie Internetowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl